اطلاعیه 10--آماده سازی فرمت ارائه پوستر
1399/11/11
پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل poster.cnf@gmail.com ارسال نمایند.
 (توجه نام فایل:pceconf کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.

 

دانلود فرمت پوستر

 

**-تنها کسانی که قصد ارائه پوستر مقاله خود را دارند فایل را آماده نمایند.