دانشگاه قم
1399/07/16

دانشگاه قم به جمع  حامیان همایش پیوست.