تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 آذر ماه 1399

ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) : 12 آذر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 29 آذر ماه 1399