تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 آبان ماه 1399

ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) : 20 آبان ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 29 آبان ماه 1399