تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 26 بهمن ماه 1398

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 25 بهمن ماه 1398

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) : 28 بهمن ماه 1398

برگزاری کنفرانس : 22 اسفند ماه 1398